Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012r. poz.868) i przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 ze zm.)

 

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę części parterowej zabytkowej Bramy Wjazdowej, o łącznej powierzchni użytkowej 48,2 m², zlokalizowanej na terenie Parku Pałacowego nr 6 w Białowieży, z przeznaczeniem na cele handlowo- ekspozycyjne, na okres: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Paragraf 2 Statutu Białowieskiego Parku Narodowego:

„Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 
1 do 10 z 12