Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

przeznaczona dla stażysty/praktykanta/wolontariusza*
Białowieskiego Parku Narodowego

 

Od dnia 25 maja 2018 roku, tj. dnia obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży przy Parku Pałacowym 11, 17-230 Białowieża, www.bpn.com.pl, tel.(+48) 85 682 97 00 e-mail: bpn@bpn.com.pl , reprezentowany przez Dyrektora Parku. zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych;

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych- Panią Martę Krajewską. Sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: iod@bpn.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w pkt 1 powyżej, w obu przypadkach z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.
 3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  1. związanych i wynikających z zawartej umowy o staż/praktykę/porozumienia w sprawie praktyki/porozumienia o świadczenie wolontariatu*, w oparciu o zgodę na przetwarzaie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

  2. wykonania zawartej umowy o staż/praktykę/porozumienia w sprawie praktyki/porozumienia o świadczenie wolontariatu* zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  3. wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,

  4. realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.

 4. Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych mogą być jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy na przetwarzanie danych osobowych zawartej z Admnistratorem oraz podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa, np.: Sąd, Policja czy Prokuratura.

 5. Ma Pani/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz ich aktualizowania i poprawiania, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

 6. Ma Pani/Pan* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana* danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetawarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana* zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres e-mailowy podany w punkcie 1 i 2 powyżej.

 7. Przysługuje Pani/Panu* również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uzna Pani/Pan*, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 8. Pani/Pana* dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu oraz niebędą przekazywane do państw trzecich;

 9. Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane przez:

 • okres wykonywania obowiązków wynikających z zawartej z Panią/Panem* umowy o staż/praktykę/porozumienia w sprawie praktyki/porozumienia o świadczenie wolontariatu*,

 • okres w którym przepisy nakazują przechowywać dane w celach archiwalnych.

Szukaj w tym dziale: