Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

 

Klauzula Informacyjna

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białowieski Park Narodowy (dalej BPN) przy Parku Pałacowym 11, kod pocztowy:17-230 Białowieża. Z Administratorem można się kontaktować:
  1. listownie: na adres wskazany powyżej

  2. mailowo: bpn@bpn.com.pl

  3. telefonicznie: : (+48) 85 682 97 00

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- funkcję tą pełni Pani Marta Krajewska, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bpn.com.pl
   
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz możliwości spełnienia Pani/Pana żądania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 15-18 i 20-21 RODO. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych na stronie podmiotowej BIP Białowieskiego Parku Narodowego w sekcji OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/WNIOSKI DO REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: iod@bpn.com.pl lub przesłać listownie na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej w punkcie 1 lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres. O realizację swoich praw mogą Państwo również wnosić do Administratora w formie ustnej lub telefonicznie.
   
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat od dnia otrzymania Pani/Pana wniosku w celach archiwalnych, obrony roszczeń i praw Administratora.
   
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
   
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   
 7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
   
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.
   
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
   
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.
Szukaj w tym dziale: