Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży przy Parku Pałacowym 11, kod pocztowy: 17-230 Białowieża, e-mail: bpn@bpn.com.pl, tel. +48 85 682 97 00.

  1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych- Panią Marta Krajewską poprzez pocztę elektroniczną, adres: iod@bpn.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.

  1. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 dotyczy postępowań administracyjnych wymienionych w art. 1 i art. 2 kodeksu postępowania administracyjnego. Odbywa się to niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego i nie wpływa na tok i wynik postępowania.

  1. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych w postępowaniu administracyjnym jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.).

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów, dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów prawa.

  1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom upoważnionym z mocy prawa.

  1. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie wpływa to na tok i wynik postępowania.

  1. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Szukaj w tym dziale: