Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych na podstawie monitoringu wizyjnego

W związku z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Białowieski Park Narodowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia.

 2. Administratorem danych osobowych jest Białowieski Park Narodowy przy Parku Pałacowym 11, kod pocztowy: 17-230 Białowieża.

 3. Z Administratorem danych można się skontaktować:

  1. listownie: na adres wskazany w punkcie 2 powyżej.

  2. przez e-mail: bpn@bpn.com.pl

  3. telefonicznie: +48 85 682 97 00

 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnienia jego dane kontaktowe:
  Marta Krajewska, adres e-mail: iod@bpn.com.pl

  Z Inspektorem Ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na podstawie monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

 6. Białowieski Park Narodowy dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu oraz niszczeniu i kradzieży mienia:

  1. na wniosek osób trzecich;

  2. na wniosek organów prowadzących postępowanie;

  3. na wniosek Dyrektora Parku;

 7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Parku jako Administratora Danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

 8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 11 dni (dotyczy Pokoi Gościnnych, Muzeum BPN i OEP), ok. 65 dni (Pawilon Rezerwatu Pokazowego Żubrów), ok. 90 dni (dotyczy Rezerwatu Hodowlanego nr 2 OHŻ) lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.

 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do nagrań tylko w uzasadnionych przypadkach.

 10. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.

 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 12. Zarejestrowane dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Lokalizacja kamer:

 1. na zewnątrz:

Pokoje Gościnne:

- wejścia do siedziby BPN (w tym wejście do muzeum),
- parking przy PG,
- wieża widokowa,

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej (OEP):

- teren przed wejściami do budynku OEP,

Rezerwat Pokazowy Żubrów:

- wejście do Pawilonu edukacyjnego,
- teren przed budynkiem (łącznie ze stanowiskami dla rowerów),

Rezerwat Hodowlany nr 2 Ośrodka Hodowli Żubrów (OHŻ):

- zagrody Rezerwatów Hodowlanych OHŻ,

 

 1. wewnątrz:

Pokoje Gościnne (PG):

- korytarze, poziom I, II, III,
- recepcja PG,
- piwnica,
- garaż,

Rezerwat Pokazowy Żubrów:

- pomieszczenia w Pawilonie edukacyjnym udostępnione turystom,
- kino.

Szukaj w tym dziale: