Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

Klauzula informacyjna dotycząca korzystania z kojców dla psów w RPŻ BPN

Klauzula informacyjna do wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik 4A do Zarządzenia nr 2/2023 Dyrektora BPN z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie sposobów udostępniania obszarów i miejsc oraz zasad udostępniania BPN:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży przy Parku Pałacowym 11, 17-230 Białowieża, www.bpn.com.pl, tel. (+48) 85 682 97 00, e-mail: bpn@bpn.com.pl, reprezentowany przez Dyrektora Parku,

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
a) adres e-mail: iod@bpn.com.pl,
b) pisemnie na adres naszego Parku wskazany w pkt. 1.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, numer kontaktowy telefonu przetwarzane będą w celu związanym z działalnością ustawową i statutową Białowieskiego Parku Narodowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w nawiązaniu do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w związku z Zasadami korzystania z kojców dla psów w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego, które zostały zawarte w Zasadach udostępniania RPŻ BPN.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione innym osobom czy podmiotom na mocy art. 28 RODO w związku z powierzeniem przez Administratora przetwarzania danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres niezbędny do realizacji danego przedsięwzięcia lub do upływu okresów przedawnienia roszczeń.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz sporządzania z nich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Wnioski w tym zakresie można składać pisemnie na adres siedziby Parku lub poprzez e-mail na adresy wskazane w pkt. 1) i pkt. 2).

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w związku z wprowadzonymi przez Administratora Zasadami korzystania z kojców dla psów w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego w nawiązaniu do Zasad udostępniania RPŻ BPN, jednakże nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie uniemożliwiało korzystanie przez Panią/Pana z kojców dla psów w związku z ww. Zasadami.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państw trzecich oraz nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Szukaj w tym dziale: