Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

Klauzula informacyjna protokół szkody

Klauzula informacyjna do protokołu szkody stanowiącego załącznik 5A do Zarządzenia nr 2/2023 Dyrektora BPN z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie sposobów udostępniania obszarów i miejsc oraz zasad udostępniania BPN:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, www.bpn.com.pl, tel. (+48) 85 682 97 00, e-mail: bpn@bpn.com.pl, reprezentowany przez Dyrektora Parku,

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
a. adres e-mail: iod@bpn.com.pl,
b. pisemnie na adres naszego Parku wskazany w pkt.1.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub numer innego dokumentu tożsamości (w przypadku braku dowodu osobistego) przetwarzane będą w celu sporządzenia protokołu szkody i dochodzenia roszczeń  w związku z działalnością ustawową i statutową Białowieskiego Parku Narodowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w nawiązaniu do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w związku z Zasadami korzystania z audioprzewodników, które zostały zawarte w Zasadach udostępniania Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów prawa np. Policji oraz mogą być udostępnione innym osobom czy podmiotom na mocy art. 28 RODO w związku z powierzeniem przez Administratora przetwarzania danych osobowych np. podmiotowi prawnemu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres niezbędny do realizacji danego przedsięwzięcia lub do upływu okresów przedawnienia roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz sporządzania z nich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych , z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Wnioski w tym zakresie można składać pisemnie na adres siedziby Parku lub poprzez e-mail na adresy wskazane w pkt. 1) i pkt. 2).

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do protokołu szkody jest obowiązkowe w związku z dochodzeniem przez Administratora roszczeń oraz zgodnie z Zasadami korzystania z audioprzewodników w nawiązaniu do Zasad zwiedzania Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN. W przypadku nie podania danych Pani/Pana dotyczących Administrator będzie mógł zawiadomić odpowiednie służby.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państw trzecich oraz nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Szukaj w tym dziale: