Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

Klauzula informacyjna Sprzedaż biletów online

Klauzula informacyjna do Regulaminu sprzedaży biletów online do obiektów Białowieskiego Parku Narodowego na rzecz turystów indywidualnych stanowiącego załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 2/2023 Dyrektora BPN z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie sposobów udostępniania obszarów i miejsc oraz zasad udostępniania BPN:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie online, tj. Systemie rezerwacji i sprzedaży biletów jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, reprezentowany przez Dyrektora Parku.

2. W Białowieskim Parku Narodowym został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@bpn.com.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników z Systemu online w celach związanych z realizacją umowy zakupu biletów online na Wydarzenia, o których mowa w regulaminie serwisu, jak również po zarejestrowaniu konta w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie z Systemu online na stronie internetowej online w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz w przypadku wystawienia faktury VAT: nazwa, adres, adres-mail na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz dane osobowe przetwarzane będą dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BPN w celu rozpatrywania reklamacji/zwrotu oraz dochodzenia wzajemnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach Systemu online mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Białowieskiego Parku Narodowego usługi prawne, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi analityczne, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprzedaży biletów lub usług. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną wysłaną na adres: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża lub elektroniczną (wiadomość e-mail na adres iod@bpn.com.pl).

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz sporządzania z nich kopii;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) w zakresie wynikającym z przepisów – prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania.

9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W stosunku do danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celu świadczenia usługi, w tym korzystania z Systemu online a także w celu rozpatrzenia reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Białowieski Park Narodowy może być  niemożność  świadczenia usługi przez System online oraz brak możliwości rozpatrzenia reklamacji/zwrotu.

Szukaj w tym dziale: