Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

Klauzula informacyjna Rezerwacja biletów online

Klauzula informacyjna do Regulaminu rezerwacji biletów online do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN na rzecz grup zorganizowanych stanowiącego załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 2/2023 Dyrektora BPN z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie sposobów udostępniania obszarów i miejsc oraz zasad udostępniania BPN:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie online tj. Systemie rezerwacji i sprzedaży biletów jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. W Białowieskim Parku Narodowym został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@bpn.com.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników z Systemu online na stronie internetowej w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz w przypadku wystawienia faktury VAT: nazwa, adres, adres e-mail. Dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach Systemu online mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Białowieskiego Parku Narodowego usługi prawne, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi analityczne, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z rezerwacji biletów lub usług. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną wysłaną na adres Białowieski Park Narodowy ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża lub elektroniczną (wiadomość e-mail na adres iod@bpn.com.pl).

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz sporządzania z nich kopii,
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych  osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania.

9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W stosunku do danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w tym profilowanie.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celu świadczenia usługi, w tym korzystania z Systemu online. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Białowieski Park Narodowy może być niemożność świadczenia usługi przez System online.

Szukaj w tym dziale: