Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

Dostęp do informacji publicznej/informacji o środowisku

Informacja podmiotowa nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Białowieskiego Parku Narodowego, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1330 ze zmianami) lub ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zmianami).

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej/informacji o środowisku

Osoby chcące uzyskać informacje z zakresu działania Białowieskiego Parku Narodowego, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji.

Wniosek o udostępnienie informacji:
– w formacie DOC,
– w formacie ODT,
– w formacie PDF.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres siedziby Białowieskiego Parku Narodowego:

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża

Szukaj w tym dziale: