Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012r. poz.868) i przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 ze zm.)

 

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę części parterowej zabytkowej Bramy Wjazdowej, o łącznej powierzchni użytkowej 48,2 m², zlokalizowanej na terenie Parku Pałacowego nr 6 w Białowieży, z przeznaczeniem na cele handlowo- ekspozycyjne, na okres: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021