Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012r.,poz.868) oraz przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r., poz. 2259) i przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze zm.)

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony


na dzierżawę budynku po dawnym Punkcie Informacji Turystycznej, o łącznej powierzchni użytkowej 29m², zlokalizowanym na terenie Parku Pałacowego nr 12 w Białowieży, z przeznaczeniem na cele handlowo- ekspozycyjne,  na okres: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12. 2019r.

przetarg odbędzie się w formie licytacji ustnej w dniu 31 sierpnia 2017r. o godz. 10ºº  pok. nr 11   w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego.