Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy
Dostępność architektoniczna

Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17–230 Białowieża

Muzeum Przyrodniczo-Leśne mieści się na terenie Parku Pałacowego. Do budynku Muzeum, znajdującego się na niewielkim wzniesieniu, prowadzi brukowana droga. Przed budynkiem wyznaczono parking, z którego mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków. Kasa muzeum zlokalizowana jest na wprost od wejścia. Na holu głównym, po lewej stronie od kasy, jest winda z oznakowaniem w alfabecie Braille'a. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępnych jest większość pomieszczeń w części głównej budynku, z wyłączeniem sali konferencyjnej, ze wznoszącymi się schodkowo rzędami miejsc dla widzów. Osoba z niepełnosprawnością ruchową może skorzystać z sali konferencyjnej jedynie w najniższej jej części, położonej najbliżej audytorium. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na poziomie -1, po lewej stronie od wejścia głównego, z dostępem przy pomocy windy na holu. Trzy sale wystaw czasowych z podjazdami dla wózków znajdują się po prawej stronie od wejścia głównego do muzeum.

Wejście na wystawę stałą znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Za lustrzanymi drzwiami wprowadzającymi na wystawę stałą podłoga kilkukrotnie opada i wznosi się, by oddać charakter ukształtowania terenu w zbiorowiskach roślinnych. Na ekspozycji panuje półmrok, z głośników rozlegają się odgłosy ptaków i dużych ssaków. Z kilku scen wystają gałęzie drzew. W większości scen znajdują się wypchane zwierzęta. Osoby z klaustrofobią oraz wrażliwe na zapachy mogą czuć się niekomfortowo. Czas zwiedzania 25 scen wynosi około 55 min. Przy kilku scenach na pierwszym piętrze znajdują się miejsca siedzące.

Zwiedzanie wystawy stałej odbywa się z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem. Przy większości scen w muzeum znajdują się tablice z białym tekstem na czarnym tle. W tzw. kinie nie ma audiodeskrypcji do prezentowanych zdjęć przyrodniczych i napisów. Na pierwsze piętro prowadzą schody liczące 25 stopni. Osoby poruszające się na wózkach korzystają z platformy obsługiwanej przez pracownika muzeum. W przypadku większej liczby wózków w grupie zwiedzających używa się dodatkowo windy na holu budynku. Osobom niewidomym (wyłącznie za zgodą kustosza) umożliwia się dotykowe poznanie wybranych eksponatów.

W Punkcie Informacji Turystycznej, znajdującym się na holu muzeum, dostępna jest tyflomapa Białowieskiego Parku Narodowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń udostępnionych turystom można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na drzwiach w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W muzeum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących.

Pomieszczenia biurowe Białowieskiego Parku Narodowego mieszczą się w tym samym budynku co Muzeum Przyrodniczo-Leśne.  Wejście do biura znajduje się 30 m po prawej stronie od wejścia do muzeum. W części biurowej, która znajduje się na pierwszym piętrze budynku, nie ma platformy ani windy. Dostęp do biura dla osób na wózkach inwalidzkich oraz osób, które mają problem z wejściem po schodach jest możliwy przez muzeum (w godzinach jego otwarcia). Wjazd windą na holu muzeum na pierwsze piętro, po wyjściu z windy należy kierować się w lewo do przejścia służbowego do biura. Sekretariat znajduje się na końcu korytarza po lewej stronie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma na drzwiach oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W biurze Białowieskiego Parku Narodowego nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Białowieski Park Narodowy zapewnia następujące formy kontaktu:
mailowy pod adresem e-mail:  bpn@bpn.com.pl
telefoniczny: pod numerem tel. 85 682-97-00
faksem: pod numerem tel. 85 682-97-16
oraz pocztą pod adresem: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17–230 Białowieża.

Park Pałacowy, o powierzchni około 50 ha, został zaprojektowany przez znanego planistę Walerego Kronenberga w stylu angielskim. Pętle alejek spacerowych łączą się ze sobą przed budynkiem Muzeum Przyrodniczo-Leśnego. Po piaszczystej, utwardzonej powierzchni alejek spacerowych biegną dwie trasy ścieżek edukacyjnych z tablicami informacyjnymi - przyrodnicza ,,Drzewa Parku Pałacowego'' i historyczna ,,Zabytki Parku Pałacowego". Obydwie trasy są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Pomiędzy najstarszym budynkiem w Białowieży - dworkiem z 1845 roku - a Bramą Carską znajdują się strome schody.  Osoby na wózkach chcące udać się spod dworku do Bramy Carskiej, powinny skierować się w przeciwną stronę niż dworek, po 50 m skręcić w lewo ścieżką prowadzącą do budynku Muzeum Przyrodniczo-Leśnego i Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego i obejść budynek do zachodniej ściany.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej znajduje się w zabytkowym dworku nad stawami w Parku Pałacowym. Wjazd do obiektu umożliwia podjazd, możliwe jest poszerzenie drzwi wejściowych poprzez otwarcie drugiego skrzydła. W budynku nie ma toalety  przystosowanej dla osób na wózkach. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej jest wyposażony w zestaw tyflomap na temat Białowieskiego Parku Narodowego. Zajęcia prowadzone przez edukatorów przeznaczone są głównie dla grup zorganizowanych.

Rezerwat Pokazowy Żubrów położony jest przy szosie Hajnówka-Białowieża, około 3 km przed Białowieżą. Do Rezerwatu Pokazowego Żubrów wchodzi się przez pawilon edukacyjny. Z leśnego parkingu do pawilonu edukacyjnego wiedzie piaszczysta, ubita ścieżka o długości około 100 m. Przed samym budynkiem plac wyłożony jest brukiem, natomiast odcinek ścieżki o długości około 50 m wysypany jest kamykami niezwiązanymi zaprawą. Na teren Rezerwatu Pokazowego Żubrów nie wolno wprowadzać psów i innych zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Pawilon edukacyjny
Wejście do pawilonu edukacyjnego jest z poziomu bruku. W budynku po lewej stronie znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażona dodatkowo w przewijak dla niemowląt. Wejście na teren zagród ze zwierzętami znajduje się po prawej stronie od drzwi wejściowych, za bramkami do kontroli biletów. Bilety można zakupić on-line, w biletomatach, a także w Punkcie Informacji na wprost od wejścia do budynku. Trzecia bramka kontroli biletów umożliwia przejazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym, a także przeprowadzenie roweru. W pawilonie edukacyjnym znajduje się platforma dla wózków umożliwiająca dostęp na poziom -1, gdzie znajduje się kilka stanowisk edukacyjnych. Strefę edukacyjną od holu głównego oddzielają szklane ścianki. Wysokość stołów edukacyjnych dostosowana jest do potrzeb osób na wózkach. Na antresolę, na której mieści się część wystaw, prowadzą schody liczące 26 stopni. Dostęp na antresolę dla osób na wózkach możliwy jest (po zgłoszeniu pracownikom pawilonu) z terenu zagród ze zwierzętami, kamienistą, krętą ścieżką, biegnącą po zboczu wzniesienia, w które jest wkomponowany budynek. Przed drzwiami wyjściowymi do zagród ze zwierzętami znajduje się materiałowa mata dezynfekcyjna o wysokości kilku centymetrów. W budynku nie ma na drzwiach oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących.

Zagrody ze zwierzętami
Tyflomapa przedstawiająca plan rozmieszczenia zwierząt w Rezerwacie Pokazowym Żubrów zlokalizowana jest po prawej stronie, około 10 metrów, od wyjścia z pawilonu do zagród. Piaszczysta ścieżka o ubitej powierzchni, prowadząca pomiędzy zagrodami, ma około 1 km długości. Przy zagrodach rozmieszczone są tabliczki z opisem zwierząt w alfabecie Braille'a oraz rycinami pokroju ciała i tropów zwierząt. W kilku miejscach znajdują się ławeczki. Przy zagrodzie żubroni znajduje się  toaleta przenośna przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Pomiędzy zagrodami wilków i jeleni, a także w zagrodzie żubrów znajdują się niewysokie platformy widokowe z łagodnym podjazdem dla wózków. Wyjście z Rezerwatu Pokazowego Żubrów jest przez bramkę na fotokomórkę otwierającą się na zewnątrz.

Obręb Ochronny Rezerwat
Ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne na terenie leśnym Parku nie mają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Brak jest  przystosowanych toalet oraz tablic z napisami w alfabecie Braille'a. Fragment trasy turystycznej „Do Dębu Jagiełły", prowadzący po trybie leśnej jest częściowo dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Odcinek trasy biegnący ścieżką leśną jest trudno dostępny dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, ze względu na nierówności terenu, wystające korzenie oraz przewrócone drzewa. Trasa „Do Dębu Jagiełły" dostępna jest tylko pod opieką przewodnika licencjonowanego przez Białowieski Park Narodowy w grupach o ograniczonej liczebności. Biura turystyczne, działające w okolicznych miejscowościach, oprócz usługi przewodnickiej mogą zorganizować  wjazd bryczką na trasę turystyczną. Szlaki turystyczne w północnej części Białowieskiego Parku Narodowego dostępne są bez przewodnika dla osób indywidualnych. Osoby na wózkach mogą skorzystać z czarnego i zielonego szlaku rowerowego, które prowadzą po trybach leśnych. Zielony szlak rowerowy w wielu miejscach pokrywa się ze szlakiem pieszym „Wilczy szlak". Około 2 km od parkingu w miejscowości Masiewo, przy granicy obszaru „Uroczysko Głuszec" który jest pod ochroną ścisłą, znajduje się ekspozycja leśnej kolejki wąskotorowej z wiatą turystyczną. Dostępne są również fragmenty innych szlaków pieszych, w szczególności odcinek Carskiej Tropiny od parkingu przy Kosym Moście do wieży widokowej. Przy wieży z niewielkiego wzniesienia rozciąga się piękny widok na bagienną dolinę rzeki Narewki. Drewniane kładki turystyczne na ścieżce edukacyjnej „Przez Trzy Zbiorowiska" i kładce nad rzeczką Sirota przy „Wilczym Szlaku" umożliwiają podziwianie piękna podmokłego lasu. Na początku kładek turystycznych znajduje się stopień o wysokości 5 cm. Kładka biegnie około 1m nad powierzchnią gruntu i posiada poręcz o wysokości około 1m.
Osoby z niepełnosprawnością ruchową, chcące spróbować zobaczyć wolno żyjące żubry, mają szansę na spotkanie z królem puszczy w ostoi Czoło. Od parkingu we wsi Masiewo do miejsca dokarmiania prowadzi 500 m leśnej drogi o gruntowej nawierzchni. Platforma widokowa jest niedostępna dla osób na wózkach. Strefę wygrodzoną dla turystów i bróg z sianem dzieli około 100 m.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1447
Wprowadzony przez: Wiesław Klimiuk
Data opublikowania: 2021-03-18 13:57:27
Wytworzony przez: Tomasz Kołodziejczak
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu