Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu
O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r, poz. 55, ze zm.)
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r. poz.868)
 
Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego
 
o g ł a s z a
 
przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem lokalu położonego w Białowieży przy ul. Park Pałacowy stanowiącego mieszkanie zakładowe nr 5 w budynku nr 5 „Domu Marszałkowskiego”, o powierzchni użytkowej: 61,00 m² bez przynależnych pomieszczeń gospodarczych na okres 3 lat.

Przetarg odbędzie się w formie licytacji ustnej w dniu 19 kwietnia 2021r. o godz. 12ºº pok. nr 11 w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego.

Przedmiot przetargu
I. Budynek mieszkalny „Dom Marszałkowski” ,  ul. Park Pałacowy 5
- mieszkanie nr 5
 
Opis nieruchomości
Lokal mieszkalny nr 5  w 2 piętrowym, podpiwniczonym, murowanym budynku mieszkalnym „Dom Marszałkowski” .
W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 61,00 m2.   
Lokal usytuowany na 2 piętrze, w budynku 6 rodzinnym.
Wyposażony w instalacje wewnętrzne : elektryczną , wodną,  ogrzewany centralnie z kotłowni zbiorczej, wentylacja mechaniczna. 
 
Przeznaczenie lokalu: cele mieszkaniowe
Oznaczenie wg księgi wieczystej: BI2P/00015485/0
Oznaczenie wg ewidencji budynków:  1-141
Stan formalno-prawny: własność BPN
 
Opłaty z tytułu korzystania z wyżej wymienionych nieruchomości:
opłata roczna: 4062,60 zł, 
 
Uwagi dodatkowe:
1. termin wnoszenia opłat: do dn. 10 każdego miesiąca
2. poza opłatami czynszu najemcę obowiązują opłaty eksploatacyjne naliczane wg aktualnie obowiązujących stawek:
  a) centralne ogrzewanie- 210,45 zł / 1 m-c (wg stawek ustalonych zarządzeniem dyrektora BPN)
  b) woda zimna - 2,66 zł / 1 m³  zgodnie ze wskazaniem licznika (wg stawki podawanej przez Wodociągi Podlaskie sp. z  o. o.),
  c) woda ciepła – 15,41 zł / 1 m³  zgodnie ze wskazaniem licznika (wg stawek ustalonych zarządzeniem dyrektora BPN)
  d) ścieki- 4,35 zł / 1 m³  zgodnie ze wskazaniem licznika (wg stawki podawanej przez Wodociągi Podlaskie sp. z  o. o.),
  e) wywóz śmieci 23,00 zł / 1 osobę / 1 m-c (wg stawki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w sp. z o.o. w Hajnówce),
  f)  składka remontowa (5 % czynszu mieszkalnego / m-c )
3. zasady aktualizacji opłat: stosownie do zmian wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.
 
Warunki przetargu:
1) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli zgłoszą się i wpłacą wadium w terminach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2) Cena wywoławcza będąca jednocześnie opłata roczną za najem niniejszego lokalu: 4062,60 PLN.
3) Minimalna kwota postąpienia: 50,00 PLN.
4) Wysokość wadium: 410,00 PLN.
5) Wadium, w wysokości wskazanej powyżej, należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001    BGK O/Białystok z dopiskiem: ” wadium - najem lokalu nr 5 m 5 – Dom Marszałkowski przy ul. Park Pałacowy w Białowieży” lub w kasie Białowieskiego Parku Narodowego , najpóźniej na 3 dni przed przetargiem, tj. nie później niż w dniu 16 kwiecień 2021r.
6) Przed rozpoczęciem przetargu każdy z uczestników zobowiązany jest przedłożyć- komisji przetargowej- dowód wpłaty wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość (jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna przedstawić pełnomocnictwo), a w przypadku osób prawnych zaświadczenia REGON i NIP.
7) Wadium zwraca się niezwłocznie w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazane konto nie później niż po upływie 7 dni od dnia:
    1. odstąpienia od przetargu;
    2. zamknięcia przetargu;
    3. unieważnienia przetargu;
    4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu.
9) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10) W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.
11) Lokal mieszkalny zostanie udostępniony w celu jego oględzin w dniach od 12.04-15.04.2021r. w godz. od 8ºº do 14ºº, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym oraz po okazaniu dowodu tożsamości osoby dokonującej oględzin. Przedmiotowe oględziny odbędą się w obecności pracownika BPN.
12) Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji oraz oferent, który wygrał przetarg.
13) Protokół stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu, wzór przedmiotowej umowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
14) Dyrektor Parku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu oraz unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
15) Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem dyrektora parku do ministra właściwego do spraw środowiska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku niniejszego przetargu.
16) Szczegółowych informacji na temat przedmiotowego przetargu udziela się w siedzibie BPN - pokój nr 12 oraz pod nr tel. (85) 682 97 23 w godz. 7:30÷15:30.

 

Załączniki:
1. Wzór umowy najmu
2. Informacja RODO

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 128
Wprowadzony przez: Wiesław Klimiuk
Data opublikowania: 2021-03-29 12:44:55
Wytworzony przez: Edyta Barmuta
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu