Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNIE Z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży przy Parku Pałacowym 11, 17-230 Białowieża, www.bpn.com.pl, tel. (+48) 85 682 97 00 , e-mail: bpn@bpn.com.pl , reprezentowany przez Dyrektora Parku,

2)   Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
      a) adres e-mail: iod@bpn.com.pl,
      b) pisemnie na adres naszego Parku wskazany w pkt.1.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością ustawową i statutową Białowieskiego Parku Narodowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. wyłącznie wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków:
   - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
   - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
   - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
   - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
   - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
   - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – powyższy warunek nie ma zastosowania do przetwarzania danych dokonywanego w ramach realizacji zadań organu ochrony przyrody, którym jest Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego,

4) Nie wyodrębnia się odbiorców danych innych niż Białowieski Park Narodowy,

5) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres  niezbędny do realizacji danego przedsięwzięcia, w tym do realizacji umów lub do upływu okresów przedawnienia roszczeń,

7) Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wnioski w tym zakresie można składać pisemnie na adres siedziby Parku lub poprzez e-mail na adresy wskazane w pkt. 1) i pkt. 2),

8) Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie danych osobowych w zależności od podstawy ich żądania może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, przy czym konsekwencjami niepodania danych mogą być m. in. niemożność prawidłowej realizacji umowy, niemożność zawarcia umowy, niemożność spełnienia świadczenia,

10) Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych wynika w szczególności z:
   - ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
   - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
   - wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji przewidzianej w przepisach prawa,

11) Dane osobowe, których administratorem jest Białowieski Park Narodowy, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

 

Załączniki:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 577
Wprowadzony przez: Wiesław Klimiuk
Data opublikowania: 2018-07-13 07:49:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-07-13 10:09:07 Wiesław Klimiuk
2018-07-13 07:55:45 Wiesław Klimiuk Publikacja artykułu