Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?
Ogłoszenie o sprzedaży sianokiszonki

Białowieski Park Narodowy ogłasza sprzedaż sianokiszonki ze zbioru w 2018 r, pierwszy pokos, w trybie aukcji ustnej:

158 bel sianokiszonki 120x120cm – cena wywoławcza 4740 zł; Wadium 10% ceny wywoławczej w zł 474

 

- Aukcja odbędzie się dnia 23.05.2019 roku o godzinie 1100 w :

Siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11 – sala narad pokój nr 11 (w budynku Dyrekcji BPN).

1) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli zgłoszą się i wpłacą wadium w terminach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2) Minimalna kwota postąpienia: 50 PLN lub wielokrotność

3) Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001 BGK O/Białystok z dopiskiem: ”wadium na zakup sianokiszonki” lub w kasie Białowieskiego Parku Narodowego , najpóźniej na 3 dni przed przetargiem, tj. nie później niż w dniu 20 maja 2019 r.

4) Przed rozpoczęciem przetargu każdy z uczestników zobowiązany jest przedłożyć- komisji przetargowej- dowód wpłaty wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość (jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna przedstawić pełnomocnictwo), a w przypadku osób prawnych zaświadczenia REGON i NIP.

5) Wadium zwraca się niezwłocznie w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazane konto nie później niż po upływie 7 dni od dnia:

  1. odstąpienia od przetargu;

  2. zamknięcia przetargu;

  3. unieważnienia przetargu;

  4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet ceny

7) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8) W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

9) Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji oraz oferent, który wygrał przetarg.

10) Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem dyrektora parku do ministra właściwego do spraw środowiska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku niniejszego przetargu.

 

 

- Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu licytacji udziela w godzinach 800 -1500:

Leśniczy OHŻ Mirosław Androsiuk, kom. 694 456 671,

- Sianokiszonkę można obejrzeć w godzinach od 800 -1500 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami uprawnionymi do udzielania informacji.

- Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyn.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuję, że:

1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych iod@bpn.com.pl

3) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem przetargu ustnego pojazdów BPN

4) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów a także zgodnie z Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U.z 2017 poz 729)

5) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.) a także wedle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012r. poz.868)

6) dane osobowe z postępowania  będą przechowywane w Białowieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową;

7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)      prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

c)      w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

8) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 23
Wprowadzony przez: Wiesław Klimiuk
Data opublikowania: 2019-05-09 12:42:12
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-05-09 12:44:20 Wiesław Klimiuk
Publikacja artykułu