Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?
Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż budynku garażowego

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz.868)

 

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa użytkowania wieczystego do zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 1314/2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku garażowego oraz udziału w wysokości 319/1000 w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 1314/1 (wewnętrzna droga dojazdowa) położonych na terenie obr. 0004 Białowieża przy ul. Sportowej gm. Białowieża, w pow. hajnowskim, woj. podlaskim

Przetarg odbędzie się w formie licytacji ustnej w dniu 21 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego.

 

Przedmiot przetargu

I. Nieruchomość gruntowa –działka o nr geodezyjnym 1314/2

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr ewidencyjnym 1314/2 o pow. 973 m2 będąca w użytkowaniu wieczystym BPN, zabudowana budynkiem garażowym o pow. zabudowy 285 m2 i pow. użytkowej 237,6 m2 stanowiącym własność BPN, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o nr KW BI2P/00029395/3.

Kształt działki w formie prostokąta, o granicach regularnych, teren względnie równy.

 

Od zaplecza częściowo działka ogrodzona siatką, która jest w znacznym stopniu zniszczona.

Budynek garażowy o wymiarach 9,50 m x 30,00 m, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej. Ścianą szczytową z jednej strony połączony z budynkiem garażowym usadowionym na działce sąsiedniej.

Kondygnacja-1

Przeznaczenie budynku – garaż

Dojazd do nieruchomości od ul. Sportowej drogą wewnętrzną oznaczoną nr 1314/1 o pow. 1900 m2

Przeznaczenie nieruchomości : cele gospodarcze

Aktualne użytkowanie nieruchomości : transport i łączność

Identyfikacja działki : 200502_2.0004.1314/2

Identyfikator budynku : 200502_2.0004.1239_Bud

Oznaczenie wg ewidencji budynków: 30-180

Jednostka rejestrowa : G.480

Stan formalno- prawny: nieruchomość – w użytkowaniu wieczystym BPN, garaż – własność BPN

 

II Udział w wewnętrznej drodze dojazdowej

Opis nieruchomości

Udział w wysokości 319/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości – działki oznaczonej nr 1314/1 o powierzchni
1900 m2 (wewnętrzna droga dojazdowa), dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o nr KW BI2P/00039262/5

Aktualne użytkowanie nieruchomości : B-tereny mieszkaniowe

Identyfikacja działki : 200502_2.0004.1314/1

Stan formalno- prawny: własność BPN

Dostęp do nieruchomości – 1314/1 i 1314/2 ul. Sportową

 

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli zgłoszą się i wpłacą wadium w terminach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 2. Cena wywoławcza: 51 905,00 PLN, wartość została podana w oparciu o aktualny operat szacunkowy. Do kwoty najwyższej końcowej osiągniętej podczas licytacji należy doliczyć należyty podatek VAT w wymiarze 23%.

 3. Minimalna kwota postąpienia: nie mniej niż 1.000,00 PLN lub krotność,

 4. Wysokość wadium: 2595,25 PLN.

 5. Wadium, w wysokości wskazanej powyżej, należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001 w BGK O/Białystok z dopiskiem: ”wadium – sprzedaż działek 1314/1 i 1314/2” lub w kasie Białowieskiego Parku Narodowego, najpóźniej w dniu licytacji do godziny 10:00. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego BPN lub datę wpływu środków do kasy BPN.

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu (jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna przedstawić pełnomocnictwo), a w przypadku osób prawnych zaświadczenia REGON, NIP, odpis KRS.

 7. Wadium zwraca się niezwłocznie w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazane konto nie później niż po upływie 7 dni od dnia:

  1. odstąpienia od przetargu;

  2. zamknięcia przetargu;

  3. unieważnienia przetargu;

  4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet ceny nabycia.

 1. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 1. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawrze umowy w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Nabywca zobowiązany jest uiścić zaoferowaną cenę przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego prawa stanowiące przedmiotu przetargu.

 1. Przedmioty przetargu można obejrzeć w dniu 20 listopada 2019r. w godz. od 9ºº do 10ºº po uprzednim skontaktowaniu się z BPN. Przedmiotowe oględziny odbędą się w obecności pracownika BPN. Operat szacunkowy do wglądu w Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego .

 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji oraz oferent, który wygrał przetarg.

 3. Protokół stanowi podstawę do zawarcia sprzedaży.

 4. Dyrektor Parku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu oraz unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

 5. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem Dyrektora Parku do ministra właściwego do spraw środowiska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku niniejszego przetargu.

 6. Szczegółowych informacji na temat przedmiotowego przetargu udziela się w siedzibie BPN - oraz pod nr telefonów w godz. 7:30÷15:30.

(85)  682-97-13 - /tel. kom. 502-327-811- Przemysław Jagielski - St. referent działu administracyjno-gospodarczego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach przetargowych jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży, reprezentowany przez Dyrektora Parku, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża;

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres: iod@bpn.com.pl.

 3. przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniem w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (§7 ust.1, §15 ust.6 oraz §16 ust.1 ) i będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 4. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa: ustawa o ochronie przyrody, rozporządzenie w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe.

 5. dane osobowe z postępowania przetargowego będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową sprzedaży nieruchomości;

 6. każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:

  1.  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2.  prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

  3. w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

 7. każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 21
Wprowadzony przez: Wiesław Klimiuk
Data opublikowania: 2019-11-06 12:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-11-06 12:30:20 Wiesław Klimiuk
Publikacja artykułu