Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego z siedzibą w Białowieży , na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 55), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 735) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Białowieży z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelarsko - gastronomicznej.

Przedmiot dzierżawy:

Część budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży posadowionego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 635/9, położnej na terenie obrębu 0006 Zastawa Krzyże, ul. Park Pałacowy, gmina Białowieża, powiat hajnowski, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW BI2P/00015485/0, będącej w użytkowaniu wieczystym Wydzierżawiającego.

 

Na część budynku składa się:

a) część gastronomiczna (dawna Restauracja Parkowa) złożona z: sali restauracyjnej, kuchni z zapleczem, pomieszczeń przynależnych kuchni w piwnicy budynku, tarasu z podestem łączącym o łącznej powierzchni użytkowej 926,10 m2

b) część noclegowa (Pokoje Gościnne BPN) złożona z pokoi 1, 2 i 3-osobowych,
Sali bilardowej, Sali klubowej oraz przynależnych pomieszczeń technicznych o łącznej powierzchni 1980,90 m2 .

Na parterze części biurowej znajdują się przeznaczone do wydzierżawienia pomieszczenia gastronomiczne (m.in. sala restauracyjna z bufetem, kuchnia z zapleczem, WC) wraz z podestem i tarasem oraz część hotelowa budynku, która dysponuje 107 miejscami noclegowymi w 45 pokojach z łazienkami i jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Stan techniczny budynku – dobry.

BPN oświadcza, że przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona długami, ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu nią, nie jest przedmiotem praw osób trzecich. Nie istnieją też żadne roszczenia osób trzecich, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić zawarcie lub wykonanie umowy. Przedmiot dzierżawy jest wolny od wpisów, obciążeń i wniosków.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków dzierżawy określony został w załączniku nr 2 do ogłoszenia (projekt umowy).

 

Termin oględzin:

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z BPN kontaktując się z osobami :

Marek Świć – Kierownik DzUP – 607-330-142 lub

Przemysław Jagielski – Starszy referent, dział AG – 502-327-811

 

Termin dzierżawy: od dnia podpisania umowy na okres 20 lat

Cena wywoławcza: łączny roczny czynsz dzierżawny – 582 000,00 netto

(słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych )

 

Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem “Oferta na dzierżawę budynku CEM
w Białowieży. Nie otwierać przed dniem 24.08.2020 r.”
należy składać w sekretariacie BPN, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża do dnia 24.08.2020 r. do godz. 13:00.

 

Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej, tj. 116 400,00 (słownie: sto szesnaście tysięcy czterysta złotych) należy wpłacić na konto 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001, a kopię wpłaty dołączyć do składanej oferty.

 

Wadium należy wpłacać do dnia 24.08.2020 r. (termin składania ofert). Środki muszą wpłynąć na rachunek Białowieskiego Parku Narodowego do wskazanego terminu.

 

Wadium oferenta wygrywającego przetarg podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg.

 

Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi przelewem na wskazane przez nich w ofercie konto w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia oferentów o wynikach postępowania.

 

W przypadku nieuzyskania zgody właściwego organu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U.2020, poz. 735) na zawarcie umowy, wadium zostanie zwrócone oferentowi, który wygrał przetarg, niezwłocznie po otrzymaniu przez BPN informacji o braku ww. zgody.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2020 r. godz. 14.00 w siedzibie BPN w Białowieży, Park Pałacowy 11

 

Dokumenty przetargowe można odebrać w siedzibie BPN 17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11, w pok. Nr 14

 

Białowieski Park Narodowy zastrzega, że zawarcie umowy uzależnione będzie od uzyskania zgody właściwego organu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U.2020, poz. 735). Termin zawarcia umowy wskazany zostanie oferentowi, który wygra przetarg po uzyskaniu ww. zgody, nie później niż w terminie 7 dni od jej uzyskania.

 

Środki ochrony prawnej

Do niniejszego przetargu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzenie nieruchomościami przez parki narodowe

 

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska.

Skargę na czynności związane przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego .

W przypadku złożenia skargi, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego wstrzymuje czynności związane z rozporządzaniem nieruchomością.

 

Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

 

Przed datą składania ofert organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt w treści umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia).

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Lokalizacja Przedmiotu dzierżawy
4. Wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 125
Wprowadzony przez: Wiesław Klimiuk
Data opublikowania: 2020-07-22 15:08:20
Wytworzony przez: Marek Świć
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-07-23 07:21:51 Wiesław Klimiuk
Publikacja artykułu
2020-07-23 07:21:04 Wiesław Klimiuk
2020-07-23 07:14:53 Wiesław Klimiuk