Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy
Deklaracja dostępności

Białowieski Park Narodowy w Białowieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.bpn.com.pl oraz www.bip.bpn.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003.09.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013.03.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu  niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Niektóre dokumenty są niedostępne, ponieważ zostały opublikowane przed datą ogłoszenia ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Dokumenty pochodzą z innych źródeł

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu

Białowieski Park Narodowy, 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11,
tel. 85 682-97-00
e-mail: bpn@bpn.com.pl;

Dostępność architektoniczna siedziby Białowieskiego Parku Narodowego

Adres siedziby: 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11.

 1. Do wejścia do siedziby prowadzą schody oraz podjazd.
 2. Do budynku mają wstęp osoby korzystające z psa asystującego.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila.
 4. Nie ma dostępności tłumacza języka migowego.
 5. Wprowadzono zmiany w organizacji działalności Białowieskiego Parku Narodowego celem zapewnienia dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami:
  a) wsparcie ze strony pracowników Parku osobom ze szczególnymi potrzebami;
  b) wsparcie techniczne poprzez zapewnienie kontaktu telefonicznego,
      korespondencyjnego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach dostępności jest Grażyna Wykowska, e-mail: grazyna.wykowska@bpn.com.pl

Każdy ma prawo wystąpić do Białowieskiego Parku Narodowego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
    lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Białowieski Park Narodowy niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz o terminie realizacji żądania, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy Białowieski Park Narodowy nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia w Białowieskim Parku Narodowym skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 7398
Wprowadzony przez: Ireneusz Zacharewicz
Data opublikowania: 2020-10-13 07:25:01
Wytworzony przez: Tomasz Kołodziejczak
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-06-24 10:05:46 Ireneusz Zacharewicz
2020-10-13 08:13:34 Ireneusz Zacharewicz
2020-10-13 08:12:36 Ireneusz Zacharewicz
2020-10-13 08:08:18 Ireneusz Zacharewicz
2020-10-13 07:59:24 Ireneusz Zacharewicz
2020-10-13 07:48:13 Ireneusz Zacharewicz Publikacja artykułu
2020-10-13 07:41:49 Ireneusz Zacharewicz
2020-10-13 07:40:41 Ireneusz Zacharewicz